Ben jij op het internet ook wel eens de weg kwijt?
Niet zo verwonderlijk, websites, blogs en shops veranderen nogal eens hun webpagina
of webadres. (URL)

Dat is zonde en jammer, bezoekers blijven namelijk minder lang op jouw WordPress website en daarnaast scoor je in de zoekresultaten van de zoekmachines ook minder.

Hier is dus de 301 redirect op gevonden!
Een omleiding om bezoekers en de zoekmachine de weg te wijzen.

 Maar hoe gebruik je zo’n 301 redirect en wat is het eigenlijk?

Een redirect is zoals hierboven al genoemd een soort wegwijzer op jouw WordPress website die de bezoeker informeert dat jouw domein of een pagina van jouw website ergens anders staat dan daar wij zij zoeken.

Als jij een pagina van jouw website verwijdert of je past de URL aan van die pagina kun je met een redirect bezoekers en de zoekmachines doorverwijzen naar de juiste URL.

Die brengt alle SEO-kracht van de oude naar de nieuwe pagina over, hetgeen natuurlijk zeer belangrijk is. Die SEO-kracht (die we ook wel ‘link juice‘ of ‘link equity‘ noemen) bestaat uit de PageRank, de TrustRank en ook de ankertekst. Dus eigenlijk alle voor SEO van belang zijnde zaken worden netjes overgedragen naar de nieuwe pagina.

Naast dat dit jouw WordPress website ten goede komt is het gebruiksvriendelijk en helpt het je in de ranking van de zoekmachine.

 

Een 301 re­di­rect is omleiding voor jouw WordPress website die permanent is. Een 301 re­di­rect die jij instelt zorgt er­voor dat bezoekers die naar web­pa­gi­na 1 zoeken au­to­ma­tisch op web­pa­gi­na 2 lan­den.
Naast dat de bezoeker wordt omgeleid zal web­pa­gi­na 2 ook goed scoren in de zoek­re­sul­ta­ten van de
zoek­ma­chi­nes.

Zoals jij misschien al weet bouwt elke pagina van een website na val loop van tijd een bepaalde linkwaarde op.

Hoe meer bezoekers er op een dergelijke pagina komen, hoe langer ze blijven, mogelijk iets kopen en hoe meer handelingen er op die webpagina plaatsvinden, zorgen ervoor dat die pagina meer waarde krijgt en hoger zal ranken in de zoekmachines. Mocht je de 301 redirect niet inschakelen, dan verliest de URL van die website of die webpagina zijn linkwaarde en dat is zonde van de gedane investeringen die je daarin had gedaan.

 

Hoe veel levert die 301 redirect eigenlijk op

Een redirect zorgt voor de automatische omleiding en zorgt ervoor dat de linkwaarde van de “oude” URL voor 100% wordt doorgegeven. Hiermee geeft de 301 redirect de voorgaande opgedane score in de zoekmachine dus bijna volledig door aan de nieuwe URL

Juni 2016 heeft Google bij monde van Gary Illyes echter bekend gemaakt dat hier opnieuw een correctie heeft plaatsgevonden: bij de toepassing van 301-redirects -dus ook van HTTP naar HTTPS- wordt de PageRank voor 100% overgedragen.

 

Wanneer gebruik ik die 301 redirect

 • URL per­ma­nent om­lei­den naar een ander adres:
  je wil dat men­sen die pa­gi­na 1 be­zoe­ken te­recht komen op pa­gi­na 2
 • Voegt web­si­tes samen en je wilt er zeker van zijn dat links naar ver­ou­der­de URL’s wor­den om­ge­leid naar de juis­te pa­gi­na’s.
 • Oude do­mein ver­hui­zen naar een nieuw do­mein zon­der daar­voor af­ge­straft te wor­den
  in de zoek­re­sul­ta­ten
 • Verschillend kunnen benaderen van web­pa­gi­na’s bundelen.
  Bij­voor­beeld: http://jouwwebsite.nl/home, http://home.jouwwebsite.nlhttp://www.jouwwebsite.nl is het een goed idee om één van deze URL’s als voor­keurs- of ca­no­nie­ke be­stem­ming te kie­zen.

Het resultaat van een 301 redirect is niet direct voor de zoekmachines te herkennen. Het kan hierdoor even duren voordat de juiste linkwaarde wordt doorgegeven.

 

Wat kan maar niet wenselijk is dat je met de 301 redirects een heel domein kunt omleiden naar een andere locatie. Beter/ normaal is het om alleen individuele pagina’s via een 301 redirect om te leiden.

Hoewel er verschillende manieren zijn voor een 301 redirect heeft het onze voorkeur dit  te regelen via

 • Een plu­gin
 • Via het .HT­AC­CESS-be­stand

301 RE­DI­RECT PLU­GINS

Onderstaande plugins zijn be­trouw­ba­re Word­Press plu­gins waar­mee je gemak­ke­lijk en zon­der zor­gen 301 re­di­rects kunt aan­ma­ken.

SIM­PLE 301 RE­DI­RECTS

Sim­ple 301 Re­di­rects is een een­vou­di­ge re­di­rect plu­gin die ver­keer en zoek­ma­chi­nes om­leidt zon­der link­waar­de te ver­lie­zen.

Instellen van de 301 re­di­rects doe je zo:

 1. Upload, in­stal­leer en ac­ti­veer de plu­gin
 2. Klik links in het Word­Press menu op ‘Set­tings’ en dan op ‘301 Re­di­rects’
 3. Geef bij ‘Re­quest’ je oude URL in zon­der do­mein­naam:
  Dus niet https://jouwwebsite.nl/blog maar wel /blog­
 4. Geef bij des­ti­na­ti­on de vol­le­di­ge URL van de nieu­we be­stem­ming in
 5. Klik op “Save chan­ges”

Down­load de Sim­ple 301 Re­di­rects plu­gin.

YOAST SEO PRE­MI­UM

De Yoast Word­Press SEO plu­gin is een plu­gin die eigenlijk onmisbaar is bij het inrichten van jouw WordPress website. Het is een erg han­di­ge tool om de pa­gi­na’s en blog posts van je web­si­te
te op­ti­ma­li­se­ren voor zoek­ma­chi­nes.

Met de be­ta­len­de Pre­mi­um­ver­sie van de plu­gin kun je ook gemak­ke­lijk 301 re­di­rects aan­ma­ken:

 1. In­stal­leer en ac­ti­veer de plu­gin
 2. Klik links on­der­aan in het Word­Press menu op “Re­di­rects”
 3. Geef bij “Old URL” de oude URL in
 4. Geef bij “New URL” de nieu­we URL in
 5. Se­lec­teer “301 Moved Per­ma­nent­ly”
 6. Klik op Add Re­di­rect

Down­load de plu­gin.

301 redirects via .HT­AC­CESS

Via FTP of als je hosting dit toelaat via DirectAdmin kun je ook 301 re­di­rects aan­ma­ken
via het .ht­ac­cess-be­stand van je web­si­te.

.ht­ac­cess is een con­fi­gu­ra­tie­be­stand waar­mee je de glo­ba­le in­stel­lin­gen van je web­ser­ver kunt aan­pas­sen. Naast dat je hier spam kunt weren, snelheid van je website regelen, kun je ook 301 re­di­rects
aan­ma­ken!

 

Let wel op: een typfout in .htaccess maken kan je hele website offline halen!

.HT­AC­CESS opzoeken

Het .ht­ac­cess be­stand van je web­si­te kun je be­rei­ken via een FTP-client zoals Fil­eZil­la

.ht­ac­cess is een ver­bor­gen sys­teem­be­stand daarom zul je er eerst voor moeten zor­gen dat je
FTP client of host ver­bor­gen be­stan­den weer­geeft.

Normaal gesproken vind je het .ht­ac­cess-be­stand in de root di­rec­to­ry van je web­si­te.

Ik heb geen .HTACCES bestand

Dan moet je het zelf aan­ma­ken in een tekst­ver­wer­ker:

 1. Maak een leeg tekst­be­stand aan in een tekst­ver­wer­ker
 2. Sla het op als een ge­woon tekst­be­stand met be­stands­naam .htaccess.txt
 3. Upload het be­stand via FTP in je root di­rec­to­ry
 4. Ver­an­der de naam in .ht­ac­cess

.HT­AC­CESS aanpassen

 1. Maak een back-up van je oude .ht­ac­cess-be­stand zodat je steeds een stap terug
  kan als er iets mis­gaat
 2. Open je .ht­ac­cess-be­stand in een tekst­edi­tor of in de edi­tor van je web­host
 3. Voeg een nieu­we re­di­rect toe op een nieu­we regel vol­gens deze for­mu­le:

Re­di­rect 301 /ou­de-pa­gi­na.html http:// www. jouwdomein. com/ new- page. html

Heel be­lang­rijk: Ver­meld de oude link zon­der do­mein­naam en de nieu­we link met jouw do­mein­naam!

 

Gaat bovenstaande net even te ver voor jou?

Neem contact op!

Een vraag? Stel hem direct.
1
👋 Hulp nodig?
👋 Kunnen we je helpen?
We zijn 7 dgn p/w bereikbaar. Ook in de avonduren.