Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van DynamicStyle.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en DynamicStyle.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door DynamicStyle gesloten overeenkomsten en verrichtte  diensten en alle overige door DynamicStyle verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met DynamicStyle verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van DynamicStyle en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DynamicStyle en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes

 1. De door DynamicStyle gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende twee weken, tenzij anders aangegeven.
 2. DynamicStyle is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen twee weken, aan DynamicStyle wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en DynamicStyle zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DynamicStyle niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat DynamicStyle gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor DynamicStyle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Facturering van onderhoud/ support, hosting en domeinnaam gebeurt per maand/ kwartaal of jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Een week na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. 
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door DynamicStyle aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €40,- Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website/ Support

 1. Deze voorwaarden gelden voor een support overeenkomst voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud (support) van de website wordt bedoeld: Alle wijzigingen en aanpassingen aan de bestaande website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien van toepassing. Updates van website Content Management Systeem en onderdelen indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door DynamicStyle.
 3. Er vindt op geen enkele manier restitutie plaats aangaande het onderhoud/ support.
 4. Datum verwerking van aangeleverde content is leidend, niet de datum waarop deze aan DynamicStyle is verzonden.
 5. Verwerking content geschied uitsluitend van maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 6. Kosten van de support overeenkomst gelden voor de duur waarvoor het contract is afgesloten en dienen vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 7. De opzegtermijn voor support is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. DynamicStyle mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/ of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: Webdesign: by DynamicStyle. Daarnaast kan er een afbeelding op de website van DynamicStyle worden geplaatst met eventueel een korte weergave van de opdracht.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. DynamicStyle zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door DynamicStyle zullen worden nagestreefd.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal DynamicStyle steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DynamicStyle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DynamicStyle worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DynamicStyle zijn verstrekt, heeft DynamicStyle het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. DynamicStyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DynamicStyle kenbaar behoorde te zijn.
 5. DynamicStyle zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplever termijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft DynamicStyle het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat DynamicStyle hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door DynamicStyle of door DynamicStyle ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart DynamicStyle voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien DynamicStyle op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan DynamicStyle worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DynamicStyle. DynamicStyle is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal DynamicStyle opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiele consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor DynamicStyle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging 

 1. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van drie maanden.
 2. Support overeenkomsten kennen een minimale looptijd van vier maanden (één maand + drie maanden opzegtermijn.)
 3. Support overeenkomsten worden stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.
 4. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 5. DynamicStyle kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met DynamicStyle gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 6. DynamicStyle heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens DynamicStyle niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. DynamicStyle zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van DynamicStyle kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright

 1. Alle aan DynamicStyle verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door DynamicStyle ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door DynamicStyle voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten. Zie ook het artikel Eigendomsvoorbehoud.
 4. Indien er – op welke manier ook – sprake is van inbreuk op het auteursrecht zijn de daaruit voortvloeiende vorderingen altijd voor rekening van de opdrachtgever. Zie ook artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring.
 5. Onder 11.1 genoemde teruggave dient binnen 7 dagen na oplevering van de website te worden aangegeven.
 6. Mocht de onder 11.5 genoemde termijn zijn verstrekken heeft DynamicStyle het recht de verstrekte materialen te vernietigen/ verwijderen. Zonder opgaaf van enige verdere reden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. DynamicStyle en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van DynamicStyle zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is DynamicStyle gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. DynamicStyle is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop DynamicStyle geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door een of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. DynamicStyle kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: dynamicstyle.nl/algemene-voorwaarden. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. DynamicStyle heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

 1. DynamicStyle is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hosting providers of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door DynamicStyle doorgevoerd.
 2. DynamicStyle is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hosting provider en/ of domeinnaam registrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan DynamicStyle. Opdrachtgever geeft daarmee het eigenaarschap tijdelijk over – zie onder 16.2 – aan DynamicStyle. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever
 2. Alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting worden aan opdrachtgever toegezonden na volledige betaling van het factuurbedrag, daarmee vervalt het – tijdelijke – eigenaarschap van DynamicStyle.
 3. De door DynamicStyle vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 4. Door DynamicStyle of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van DynamicStyle.

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door DynamicStyle slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van DynamicStyle. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. DynamicStyle verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
Een vraag? Stel hem direct.
1
👋 Hulp nodig?
👋 Kunnen we je helpen?
We zijn 7 dgn p/w bereikbaar. Ook in de avonduren.